ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

             เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ และเพื่อลดต้นทุนในการติดขอรับบริการของประชาชน และเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าว ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

เรื่อง การใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th