Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

กำหนดการพ่นหมอกควัน

Slide 3

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี  >> อ่านต่อ

เชิญชวนเที่ยวงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 19
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองแก้ว พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเหมืองแก้ว เชิญเที่ยวงานวันดอกไม้บานฯ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ข่วงสืบสายน้ำตำบลเหมืองแก้ว บ้านป่าไผ่  >> อ่านต่อ

การยื่นคำขอการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th