Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

Slide 3

ขยายเวลาชำระภาษี

Slide 4

ขยายเวลาชำระภาษีปี2563

ข่าวเด่น
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อแนะนำการปฏิบัติ กรณีก่อนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  >> อ่านต่อ

เลือกตั้งโปร่งใส ร่วมใจใช้สิทธิ
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว รับใบสมัครเลือกตั้ง พร้อมให้คำปรึกษาด้านเอกสาร หลักฐาน ก่อนวันรับสมัครจริง  >> อ่านต่อ

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ กกต.
ประกาศ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้ง "สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี"  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th