ประวัติเทศบาล

ประวัติความเป็นมา


    เขตอำเภอแม่ริม แม่แตง สันทราย สันกำแพงและอำเภอเมืองเชียงใหม่ แต่เดิมในครั้งสมัย หริภุญไชย นั้นคงมีฐานะเป็นชุมชนระดับหมู่บ้านขึ้นกับการบังคับบัญชาของเมืองหริภุญไชย ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 (ดูศาสตราจารย์สรัสวดี  อ๋องสกุล เวียงกุมกามการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา จัดพิมพ์โดย  กองทุนหนังสือเจ้าหลวงเชียงใหม่โดย เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่:WITHIN DESIGN CO.,LTD เชียงใหม่ 2551,138 หน้า)  พระยามังรายทราบถึงความมั่นคงและ ความมั่งคั่งของรัฐหริภุญไชยดี  จึงดำเนินนโยบายแบบบ่อนทำลาย โดยให้อ้ายฟ้าทหารของพระองค์มาเป็นไส้ศึกในเมืองหริภุญไชยโดยใช้เวลาทั้งหมดเกือบ ๗ ปี อ้ายฟ้า สามารถทำให้ประชาชนในเมืองนี้ ไม่พอใจ พระยายีบาหรือพระยาบากษัตริย์ของตน โดย อ้ายฟ้าดำเนินกลวิธีต่างๆหลายวิธี เช่นเกณฑ์แรงงานอย่างหนัก ในการไปขุดเหมืองชลประทานที่เรียกว่าเหมืองอ้ายฟ้า หรือเหมืองแข็ง เกณฑ์ประชาชนตัดไม้ ลากไม้ ในฤดูฝน มาทำคุ้มที่ประทับของพระยาบา ทำให้ไร่นา ของประชาชนได้รับความเสียหายมาก นอก จากนี้ อ้ายฟ้ายังได้กราบทูลให้พระยาบาห้าม ประชาชนเข้ามาร้องทุกข์กับกษัตริย์โดยตรงดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ให้ทุกคนติดต่อร้องทุกข์กับอ้ายฟ้าแล้วอ้ายฟ้าก็ตัดสินไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก อ้ายฟ้าได้กล่าวกับประชาชนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนทำไปนั้น เป็นบัญชาจากพระยายีบาทั้งสิ้น ประชาชนจึงไม่ชอบพระยายีบามากและเมื่อมีศึกพระยามังรายมาประชิด ประชาชนจึงไม่กระตือรือร้น ที่คิดจะช่วยรบกับผู้ปกครอง ในที่สุดพระยามังรายจึงยึดหริภุญไชย ไว้ในอำนาจ ได้สำเร็จซึ่งเหมืองอ้ายฟ้าหรือเหมืองแข็ง ที่อ้ายฟ้าเกณฑ์แรงงานไปขุดนั้น คนล้านนาทั่วไปเห็นชาวเมืองหริภุญไชย (ส่วนมากเป็นคนมอญ) ที่อ้ายฟ้าเกณฑ์มาขุดเหมือง นึกว่าเป็นคนลาวจึงเรียกเหมืองนั้นว่าเหมืองวังลาว ซึ่งแล้วเสร็จราว พ.ศ. 1824 ต้นเหมืองอยู่ทางฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันออก (ปัจจุบันคือบ้านป่าไผ่ ตำบลเหมืองแก้ว ) (ดู นิคม พรหมมาเทพย์ เรื่องบ่าเก่าเล่าล้านนา เหมืองฝาย เชียงใหม่ 2539,36 หน้า) ต่อมาในสมัยพระเจ้ากือนา เจ้าเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.1898-1928) ก่อนที่จะเป็นตำบลเหมืองแก้ว เดิมเรียกว่า "แขวงเมือง" ต่อมาพ่อขุนเมืองแก้วกำธร ซึ่งเป็นนายแขวงตำบลในสมัยนั้น ได้นำชาวบ้านขุดลอกลำเหมืองแขวงเพิ่มอีกเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ลำเหมืองนั้น แขวงเมืองจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"แขวงเหมืองแก้ว" ตั้งแต่นั้นมา ซึ่งเดิมอยู่ในพื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาได้โอนอยู่ในการปกครองของอำเภอแม่ริม เมื่อปี พ.ศ. 2483 และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น "ตำบลเหมืองแก้ว"

    สภาตำบลเหมืองแก้ว จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ว่า จะให้มีการกระจายอำนาจ

 


 

ดูประวัติเพิ่มเติมคลิก


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th