งานเลือกตั้ง

ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

แบบฟอร์มต่างๆ 

mail ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว ผ.ถ.4/1

mail ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ส.ถ.4/1

mail หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส.ถ./ ผ.ถ. 4/2

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightened  ประชาสัมพันธ์ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น

enlightened  แนวทางปฏิบัติกรณีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

enlightened  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

enlightened  ประกาศ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้ง "สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี"

 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th