กองช่าง
 

 

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นายวีระพันธ์  ตันมาละ

วิศวะโยธา

 

 

 

พนักงานจ้าง


 

 

 

นางสาวปราณปรียา  ลังกาฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

นางสาวนริศรา  คำมูล

เจ้าพนักงานธุรการ

 

  นางสาวนฤมล  บุญมี

คนงานทั่วไป

นายอุดร  บุญธิ

คนงานทั่วไป

นายคนอง  พรหมวรรณ์

คนงานทั่วไป

นายสุคนธ์  อายะวรรณา

คนงานทั่วไป

 

นายสุชาติ  ปัญญา

คนงานทั่วไป

นายอินทร  ภาวดี

คนงานทั่วไป

 

นายรัฐพงษ์  พิบูลย์

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

 

 

 

 

 

จ้างเหมาบริการ

นายชินวัฒน์  จีนเจ๊ก

พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th