กองการศึกษา

 

 

 นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ

นักวิชาการศึกษา

 
 

 

พนักงานจ้าง


 

 นางสาวสุวิมล น้อยเปียง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววราลักษณ์  กันทวงศ์

คนงานทั่วไป

นายณัฐพงษ์  กาวิลุน

คนงานทั่วไป

                         

 

                      ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

นางสาวสังวาลย์  เมืองใจ

ครูผุู้ดูแลเด็ก

   นางสาวอำพร สุพรรณ์ 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   นางสาวสิริภัทร  ขีรี

จ้างเหมาบริการ ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 


 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th