แบบฟอร์มคำร้อง

ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (Service Link) "จุดนัดพบ ที่ได้ครบทุกอย่าง"

 

สามารถโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่นี่

 

   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

   แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

   แบบลงทะเบียนเพิ่มเติม ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

   แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แบบที่ 1

   แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แบบที่ 2

   แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

   แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

   แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

   แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

   แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้า

 

เกี่ยวกับงานเบี้ยยังชีพ

 

   แบบฟอร์มยืนยันตัวตนประจำปีงบประมาณ 

   บบฟอร์มใบมอบอำนาจ

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th