ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
3. เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล ออนไลน์

ข้อมูลที่ให้บริการ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา / แผนพัฒนาสามปี / แผนดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี / เทศบัญญัติเทศบาล / รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี / รายงานการประชุมสภาเทศบาล / รายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล / การจัดซื้อ-จัดจ้าง / กิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ  คือ 
       ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร มีดังนี้

1. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

3. สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th