คู่มือประชาชน

กองช่าง

คู่มือขุั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ 

 

กองคลัง

 คู่มือจัดเก็บภาษีต่างๆ

 

 

กองการศึกษา

คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ง

 

สำนักปลัด

คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

คู่มือการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ

 

คลิกดูประกาศ

คู่มือประชาชน

 

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

จำนวน 36 กระบวนงาน

 

สำนักปลัด

 1. การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
 2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 4. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
 7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
 9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

 

กองคลัง

 1. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 2. การรับชำระภาษีป้าย
 3. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

กองช่าง

 1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 3. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 4. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 5. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 6. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 7. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 8. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 9. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 10. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 11. การแจ้งขุดดิน
 12. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 13. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 14. การแจ้งถมดิน
 15. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 16. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
 17. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
 18. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
 19. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 20. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 21. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 22. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

 

กองการศึกษา

 1. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th