ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (one stop service)

ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

(One Stop Service)

 

 

ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

 

                    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในกระทรวงเดียวกัน  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว
                    
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เป็นศูนย์บริการที่เอื้อประโยชน์ ต่อประชาชน ผู้ใช้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ ในบริการที่หลากหลาย  ณ จุดบริการเดียว ได้รวมกระบวนงานจำนวน 36 กระบวนงานมาไว้ ณ จุดบริการ เช่น

 งานให้บริการข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงาน
 งานใบอนุญาตต่างๆ 
 แบบคำร้อง
 แบบคำขอรับการสงเคราะห์
 การบริการรับเรื่องร้องเรียน 
 แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 หนังสือรับรองก่อสร้างบ้าน
 งานจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ
 การบริการด้านภาษี

 

 ช่องทางการเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการร่วม


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th