แผนพัฒนาท้องถิ่น

                 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

   ปก

   ประกาศใช้

   บทที่ 1

- แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ปก

  ประกาศใช้

  บทที่ 1

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

*****************************************************

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564

 

*****************************************************

- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)                       

      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561

      รายละเอียดของแผนพัฒนาฯ

      แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

 

- แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

 

- แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2560

 

*****************************************************************

 - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561

      รายละเอียดของแผนพัฒนาฯ

      แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

*****************************************************************

- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)                

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th