มาตราการต่างๆ

  มาตรการป้องกันการรับสินบน

  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน

  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2563


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th