คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

2. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร

6. คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

7. ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์

8. คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

9. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

11. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12. คู่มือการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

13. คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

14. คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th