การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล ในปี พ.ศ. 2565

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล

  - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

 

ข้อมูลมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะแต่ละตำแหน่ง

 นักบริหารงานท้องถิ่น

 นักบริหารงานทั่วไป

  นักบริหารงานการคลัง

 นักบริหารงานช่าง

 นักบริหารการศึกษา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นักทรัพยากรบุคคล

 นักจัดการงานทั่วไป

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 นิติกร

 นักวิชาการเกษตร

  นักพัฒนาชุมชน

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  นักวิชาการพัสดุ

 เจ้าพนักงานพัสดุ

 วิศวกรโยธา

 นายช่างโยธา

 เจ้าพนักงานธุรการ

 นักวิชาการศึกษา

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th