ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

313 ครั้ง

ยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
-แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
-การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและการเกษตร ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำ
-การพัฒนาระบบไฟจราจร ไฟฟ้าสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้า
-การก่อสร้างอาคาร ต่อเติมอาคาร
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน
-แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร
๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน
-ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบกำจัดน้ำเสีย
๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ
-แนวทางส่งเสริมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบแบบบูรณาการ
-แนวทางการพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
-แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๖.ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
-แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗.ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
-แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
-แนวทางการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี
เป้าประสงค์
-มีการพัฒนาระบบการคมนาคมระบบสาธารณูปโภคอาคาร ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
-ประชาชนมีอาชีพและการพัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจน การประกอบอาชีพทางการเกษตรใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบกำจัดน้ำเสีย
-อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด
-มีระบบการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการทั่วถึง
-ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์มีการได้รับการอนุรักษ์ การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบกำจัดน้ำเสียได้รับการแก้ไขปัญหา
-ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด
-ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ค่าเป้าหมาย
-ระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี เพิ่มขึ้น
-ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบกำจัดสน้ำเสียมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
-ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดร้อยละ ๕
-ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
-ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
-พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
-พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตี่ดีขึ้น
-ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
-ป้องกันแก้ปัญหาขยะในชุมชน
-อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
-ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดขีวิต
-ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
-ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของชุมชน
-พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
-สร้างความเข้มแข็งในชุมชน
-รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
-ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
-เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- พัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการกำจัดน้ำเสีย
- การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ให้เกิดกิจกรรมการจัดการขยะในท้องถิ่นและการรวบรวมของเสียอันตรายในชุมชน
- การรักษาความมั่นคงและความสงบ ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี


รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 104 KB. 82

แชร์ให้เพื่อน: