ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

370 ครั้ง

1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

2. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5. คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร

6. คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

7. ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์

8. คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

9. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

11. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12. คู่มือการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

13. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

14. คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15. คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 16.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 593 KB. 13
2 15. คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 255 KB. 19
3 6. คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 13.60 MB. 47
4 14. คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16.15 MB. 51
5 13. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 4.51 MB. 44
6 12. คู่มือการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน 8.07 MB. 47
7 11. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล 2.64 MB. 51
8 10. คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคาก 2.78 MB. 45
9 9. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.26 MB. 49
10 8. คู่มือการเข้ารับบริการค่ารักษาพยาบาล 7.16 MB. 45
11 7. ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ 411 KB. 50
12 5. คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร 239 KB. 41
13 4. รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 1.29 MB. 55
14 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว 4.83 MB. 46
15 2. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 800 KB. 48
16 1. คู่มือการปฏฺิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 13.93 MB. 47

แชร์ให้เพื่อน: